دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : علیرضا   ایرانبخش

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی علوم گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی-سلولی تکوینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی-سلولی تکوینی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیرکل اداره توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

مدیرگروه های آموزشی زیست شناسی و مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارعضویت در جوامع علمی

  1. عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن زیست شناسی تکوینی ایران- مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  2. موسس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران  (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) سال1391
  3. عضو انجمن علمی گیاهان دارویی دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  4. عضو شورای علمی پژوهشی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی
  5. عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
  6. عضو ستاد برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ دانشگاه آزاد اسلامی سال 1394


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 22

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرکل اداره توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

علیرضا ایرانبخش

علیرضا ایرانبخش

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^